Editorial Board

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
  ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ปรึกษา:
  ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร. พีรพล ศริพงศ์วุฒิกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ผู้ศาสตราจารย์ พงศ์กร จันทราช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ดร. พัชรีวรรณ กิจมี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาววณิชากร แก้วกัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร แก้วกัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวกรรณิการ์ ป๊อกนันตา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO