Editorial Board

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
  ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ นายกสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ปรึกษา:
  ดร. กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลำพอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ดร. พัชรีวรรณ กิจมี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาววณิชากร แก้วกัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร แก้วกัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวกมลรัตน์ เชื้อเสือน้อย มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางจิณห์นิภา สุทธิกุล มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO