New Journal

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่11
ฉบับที่พิเศษ
 ฉบับพิเศษ สิงหาคม 2560
ปีที่พิมพ์2560
 Read more >>

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร

อ่านวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO

Announcements

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการของวารสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และขออภัยผู้เขียนทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 [อยู่ลำดับที่ 423 ของรายการวารสารในหน้าเว็บไซต์ประกาศผลประเมินของ TCI]
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.phpวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO