วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่4
ฉบับที่พิเศษ
 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2554
ปีที่พิมพ์2554

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศวัดในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านสบเส้า
การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อของกลุ่มสมาชิกองค์การบริหารสาวนตำบล(อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) และเทศบาลเชียงใหม่
ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนำระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอน
การใช้ Blog เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกรณีศึกษารายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศน์ศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การใช้ชุดฝึกการอ่าน- เขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาและรูปแบบในรายงานทางวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษากลยุทธ์และรูปแบบารจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท “โฮมสเตย์” ชุมชนหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่
แผนธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในเขตภาคเหนือตอนบน
แผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งใหม่ในจังหวัดลำปาง
แผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งธุรกิจนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจเพื่อจัดตั้งร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO