วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่4
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2553 - พฤษภาคม 2554
ปีที่พิมพ์2554

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
นักบริหารทรัพยากรบุคคลกับการบริหารจัดการคนเก่ง
ความสอดคล้องระหว่าง “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง” และการนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Incoterms 2010 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ปรกอบการค้าระหว่างประเทศ
Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียว
ตราสารอนุพันธ์
Edutainment มิติใหม่แห่งการศึกษา
องค์การไม่แสวงหาผลกำไร: องค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ถูกลืมในไทย
บทความวิจัย
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO