วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่4
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2553 - พฤศจิกายน 2553
ปีที่พิมพ์2553

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
พฤติกรรมการนิเทศของอสจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของนักศึกษา
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบการตลาดผ้าทอไทลื้อ
การจัดทำระบบฐานข้อมูลวัด เขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
การศึกษาผลการประเมินคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO