วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่3
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2552 - พฤษภาคม 2553
ปีที่พิมพ์2553

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
สภาพการณ์ท่องเที่ยวและกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
การสร้างธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืนขององค์กรโดยการบัญชี
การสร้างแบรนด์นายจ้างกับมุมมองในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ระยะยาว
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Adobe Captivate 3 (ตอนที่1)
ระบบโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในยุคที่ 3
สุขภาพองค์การของโรงเรียนท่านเป็นอย่างไร
Content-Based Instruction: An Approach to My Classroom
ผู้ประกอบการไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
บทความวิจัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดทำแผนที่แสดงควาคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่3)
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการกระจายของชีวมลในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ม
ผลลัพธ์การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่
วิเคราะห์โฆษณาแฝงที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์ไทย
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO