วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่3
ฉบับที่1
 มิถุนายน 2552 - พฤศจิกายน 2552
ปีที่พิมพ์2552

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
การดำเนินชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Adobe Captivate 3
การวิเคราะห์เว็บไซต์โดยใช้ Google Analytics
การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องภาษาถิ่นจังหวัดระยอง
การพัฒนาองค์กรจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการและลูกน้อง
Carbon Footprint ฉลากสินค้าเทรนด์ใหม่
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
บทความวิจัย
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO