วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่13
ฉบับที่2
 เมษายน 2562- มิถุนายน 2562
ปีที่พิมพ์2562

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม่: มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ (หน้าที่ 38)
การพัฒนาหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียนโดยใช้กระบวนการภาคีเครือข่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หน้าที่ 53)
กระบวนการสร้างยุววิจัยประวัติศาสตร์สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (หน้าที่ 68)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อจัดการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (หน้าที่ 83)
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองขุม จังหวัดสุพรรณบุรี (หน้าที่ 102)
การส่งเสริมอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (หน้าที่ 118)
การประเมินการใช้งานบทเรียนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (m-Learning) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน (หน้าที่ 129)
ปัจจัยการสืบทอดและการส่งมอบธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาธุรกิจบริการขนาดย่อม ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (หน้าที่ 142)
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO