วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่12
ฉบับที่4
 ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561
ปีที่พิมพ์2561

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ปัจจัยและความตั้งใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับรักษาฝังเข็มของผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 49)
การพัฒนาสมรรถนะครูมัธยมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (หน้า 67)
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูบรรณารักษ์ในศตวรรษที่ 21 (หน้า 82)
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (หน้า 97)
การพัฒนาออนโทโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย (หน้า 113)
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าธุรกิจค้าปลีกประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดลำปาง (หน้า 130)
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการฝึกงาน ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 146)
ทัศนคติต่อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา (หน้า 160)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับบริการสถานพยาบาลสัตว์เอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี (หน้า 176)
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสำหรับงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองผึ้ง (หน้า 190)
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO