วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่12
ฉบับที่3
 กรกฎาคม 2561 - กันยายน 2561
ปีที่พิมพ์2561

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หน้า 24)
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะภาวะผู้นำเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร: กรณีศึกษาผู้บริหารงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด (หน้า 40)
ปัจจัยการสร้างความรู้ในการผลิตสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์ ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (หน้า 59)
การใช้กลวิธีการอ่านแบบมีสติรู้ตัวเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย (หน้า 77)
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำเชิงระบบของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน (หน้า 95)
การรู้เท่าทันสื่อของครู: ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุและแนวทางแก้ไขพัฒนา (หน้า 112)
ตัวแปรต้นเหตุของการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตลาดเชิงกลยุทธ์: หลักฐานเชิงประจักษ์จากธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย (หน้า 128)
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศเพื่อส่งเสริม สมรรถนะด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา (หน้า 145)
ผลการใช้กิจกรรมการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ (หน้า 161)
การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติและการให้บริการสุขภาพของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายโรงพยาบาล: กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 176)
การวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หน้า 193)
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตกำลังคนของวิทยาลัยเทคนิค ประเภทช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย (หน้า 208)
มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ของรัฐไทยต่อประเด็นปัญหาความคุ้มครองทางสุขภาพ (หน้า 226)
การศึกษาปัญหา อุปสรรคและรูปแบบการค้าส่งชายแดนของผู้ประกอบการท้องถิ่น ในอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (หน้า 244)
การเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคำถามเชิงสุภาพข้ามวัฒนธรรม: กรณีศึกษารายการเพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ ต่าย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนากับ Hillary Clinton และ Jessica Biel (หน้า 259)
การสำรวจความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการทำวิจัยของครู (หน้า 278)
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงใหม่และการพัฒนาไปสู่ความเป็นสื่อพลเมือง (หน้า 292)
การถ่ายทอดทางสังคมในการทำงานและการคงอยู่ในงาน ของพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษในจังหวัดนครปฐม (หน้า 310)
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO