วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่12
ฉบับที่2
 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561
ปีที่พิมพ์2561

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากร สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 26)
Factors Influencing Audit Flexibility Management Competency: Empirical Evidence from Governmental Auditors in Thailand (หน้า 42)
การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์สำหรับบัญชีครัวเรือน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 57)
การศึกษาลักษณะของทักษะชีวิต ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ของเยาวชนผู้กระทำผิด (หน้า 70)
รูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมแบบบูรณาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หน้า 87)
ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การใช้ผังมโนมติรูปตัววีเพื่อส่งเสริม การคิดวิเคราะหข์ องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (หน้า 100)
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (หน้า 115)
การศึกษาเปรียบเทียบคำแสดงความเป็น เจ้าของ “ของ” ในภาษาไทย และ “?” ในภาษาจีน (หน้า 131)
การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู ด้านคุณธรรมจริยธรรม (หน้า 147)
Factor Analysis of E-commerce Website Affects Consumer Purchasing Decision in Lampang Province (หน้า 164)
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคจากการปลูก ยางพาราในพื้นที่เสี่ยง: กรณีศึกษาพื้นที่ เพาะปลูกภาคใต้ (หน้า 182)
The Segmentation of Coffee Drinkers by Using Lifestyle and the Perceived Value of Coffee Shop: A Case Study of International Tourists in Chiang Mai Province (หน้า 199)
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสถาบัน อาชีวศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน (หน้า 217)
พฤติกรรมการใช้งานระบบหน้าจอสัมผัส ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (หน้า 233)
The Study of Corporate Social Responsibility Perception on Consumer Loyalty in Thai Organic Livestock Commodity (หน้า 246)
Determinants on Creativity of Modern Cost Management and Corporate Sustainability: An Empirical Evidence from Furniture Exporting Business in Thailand (หน้า 263)
วิธีการเรียนการสอนบนพื้นฐานกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา วิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (หน้า 277)
กลยุทธ์การจัดการเครือข่ายความร่วมมือ ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขนาดเล็กในเขตพื้นที่พิเศษภาคเหนือตอนบน (หน้า 291)
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO