วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่12
ฉบับที่1
 มกราคม 2561 - มีนาคม 2561
ปีที่พิมพ์2561

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ผลการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์แบบผสมผสานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
The Effects of a Holistic Approach to Developing Foreign Language Writing Competence of Students at Tertiary Level
การสังเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา
ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
Factors Affected the Internal Audit Excellence Capability: Empirical Evidence from Hotel Businesses in Thailand
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความเชื่อถือในข่าวบันเทิงที่นำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ การท่องเที่ยวด้านมืดในประเทศไทย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์การ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับสิทธิ BOI ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การใช้รูปแบบการสะท้อนคิดที่แตกต่างกันผ่านบล็อกในการเรียนแบบผสมผสาน ตามหลักการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อความสามารถ ในการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ ของผูบ้ ริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ : กรณีศึกษา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Prevention and Solution in Problems of Human Trafcking in Thailand and Cooperation with Neighboring Countries in ASEAN
การสื่อสารการตลาดผ่านการสร้างสรรเรื่องราวโอทอป กลุ่มผ้าจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้สูงอายุ สำหรับพื้นที่สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
Effects of Inquiry-Based Mobile Learning (IBML) on University Students’ Questioning and Public Speaking Skills
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO