วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่11
ฉบับที่3
 กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560
ปีที่พิมพ์2560

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของความสอดคล้อง และนวัตกรรม ส่วนบุคคลที่มีต่อความตั้งใจในการชำระเงิน ผ่านสมาร์ทโฟน
อิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการ ที่มีต่อแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยว และศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบไมซ์ (MICE) ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
Enhancing CMU Second Year Students’ English Writing Ability, Self-Confidence, and Motivation for Learning by Implementing Web Board Writing Activities
แนวทางการสร้างความภักดีของผู้รับบริการโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม OTOP 5 ดาว กรณีสินค้าเรือใบ จำลอง จังหวัดเชียงใหม่
การประยุกต์ใช้ระะบบพี่เลี้ยงเพื่อการจัดกาความรู้และส่งเสริมทักษะงานวิจัยในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน
รูปแบบความร่วมมือกับภาครัฐของ องค์กรชุมชนในการลดความรุนแรงสถานการณ์ ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทบาทครูพี่เลี้ยงในการส่งเสริมความสามารถ ด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ ผลการดำเนินงานทางการเงินตามมุมมอง ของผู้ประกอบการตลาดนัด จังหวัดลำปาง
อิทธิพลของกลยุทธ์ธุรกิจ นวัตกรรม การมีส่วนร่วม การมุ่งเน้นการตลาดที่มีต่อความได้เปรียบ ในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดลำปาง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และความต้องการบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง
บทบาทสตรีในการบริหารองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทอผ้าไหมของ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมใน ศตวรรษที่ 21 โดยชุดการเรียนการสอน ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบำรุงรักษา ต้นไม้ใหญ่: กรณีศึกษา เส้นทางลำเหมืองฝายพญาคำ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการบริหารจัดการเกษตรในเมือง: กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าเก็ตถี่ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการนำเสนอเว็บที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ กรณีศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO