วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่10
ฉบับที่4
 ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
ปีที่พิมพ์2559

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
แนวทางพัฒนาการจัดการข้ามวัฒนธรรมทางธุรกิจ ต่อสถานภาพผู้ประกอบการไทยในวัฒนธรรมลาว: หลวงนํ้าทา
ข้อกำหนดการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีในจังหวัดลำปาง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจคัดแยกขยะ ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
การบริหารผลการปฏิบัติงานของกิจการภาคการผลิตในจังหวัดชลบุรี
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกลยุทธ์ลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการองค์การ ทุนทางปัญญาและ ความร่วมมือของสมาชิกที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ในภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย
การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ
การพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบศูนย์การเรียนที่ส่งเสริมความรู้ เรื่องการทำงาน การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้จากการประกอบอาชีพการเกษตร ของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในรูปแบบการศึกษาด้วยตัวเอง กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรม ตามหลักการวิเคราะห์งานสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
แนวคิดและพฤติกรรมการปฏิบัติงานร่วมกันตามคุณลักษณะด้านทักษะ และอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านต้นงิ้ว ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ความต้องการในการใช้บริการห้องสมุดประชาชนของศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO