วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่10
ฉบับที่1
 มกราคม 2559 - มีนาคม 2559
ปีที่พิมพ์2559

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ความเต็มใจของนักศึกษาและบุคลากรในการจ่ายค่าบริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เส้นทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลายทางสถานีขนส่งอุบลราชธานี
พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการติดตามข่าวผ่านสื่อของเยาวชนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องต้น สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของแขวงทางหลวง
การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์การเลือกสมัครงานของนักศึกษาในองค์การ ที่ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กของรัฐ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาการจัดการมูลช้าง บ้านแม่ตะมานจังหวัดเชียงใหม่
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโซเชียลมีเดียด้วยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง
แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การตลาด กรณีศึกษากลุ่มชุมชนผู้ผลิตลำไยกวนโบราณ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ผลกระทบของพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ฉบับที่ 2 พ. ศ. 2551 ต่อธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO