วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่1
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2550 - พฤษภาคม 2551
ปีที่พิมพ์2551

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
Skip List: Linked List ที่มีทางด่วนพิเศษ
JavaFX: เทคโนโลยีใหม่สำหรับ GUI
Generices ใน Java
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในงานภาพยนตร์โดยเทคนิค Motion Capture
ความสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการในปัจจุบัน
กลยุทธ์การพัฒนาสินค้า SMEs และ OTOP ให้ยั่งยืน
พี่เลี้ยงกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ความขัดแย้งในกระทรวงยุติธรรม: การวิเคราะห์ทฤษฎีตัวแทน
เชาว์จิตอัจฉริยะ
บทความวิจัย
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO