วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่9
ฉบับที่1
 พฤษภาคม 2558 - กรกฏาคม 2558
ปีที่พิมพ์2558

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บริบทชุมชนภายใต้สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
พฤติกรรมการชี้แนะเพื่อการจัดการของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการตามแนวคิด เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ: กรอบความคิดและปัจจัยเชิงสาเหตุ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมไทยในบริบทการท่องเที่ยว
การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทางด้านทักษะภาษาเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
แนวทางในการวางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ด้านระบบเครือข่ายไร้สาย
บทบาทของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
สำนวนญี่ปุ่นกับความคิดเรื่องบุญคุณ ?(On)
บทความวิจัย
การศึกษาจุดคุ้มทุนสำหรับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ของชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การวางแผนการขนถ่ายลำเลียงวัสดุภายในคลังสินค้า สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตนํ้านมถั่วเหลือง
องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการผลิตผลิตภัณฑ์หมวกใบลาน เทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
การดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO