วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่8
ฉบับที่2 (ฉบับเสริม)
 ธันวาคม 2557 - พฤษภาคม 2558
ปีที่พิมพ์2558

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
หน่วยตัวแทนและวิธีการของการกล่อมเกลา ทางการเมืองของประชาชนไทย
การศึกษารูปแบบการใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
มรดกญี่ปุ่นที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศไทย
รูปแบบการตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรม กรณีศึกษา ย่านวัดเกตการาม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
การจัดการเรียนรู้ให้กับบ้านและชุมชนในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานระดับปฐมวัยของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการบริหารตามภาระงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเรียนต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาสะเมิง 3 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนในโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO