วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Online)2651-107X
ปีที่7
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557
ปีที่พิมพ์2557

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ (หน้า 1)
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ (หน้า 8)
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (หน้า 6)
บทความวิชาการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับบการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชุมชนนักปฏิบัติ: แนวทางการจัดการความรู้เพื่อ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
การวิจัยกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย
การสอนเพื่อการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
บทความวิจัย
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา
การเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยใช้แนวพุทธธรรม
การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการความรู้ด้านการ บริหารงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
กระบวนการสร้างแบรนด์ "กรีนบัส" ของ บริษัทชัยพัฒนาขนส่ง เชียงใหม่ จำกัด
ผลของการกล่อมเกลาทางการเมืองของประชาชนไทย : ความโน้มเอียงทางการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมือง
สถานการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้บริบททุนทางสังคมในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ความคาดหวังของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาตามสาระความรู้ สาระการฝึกทักษะ สมรรถนะระหว่างก่อนเข้าศึกษาและหลังศึกษาของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
บทวิจารณ์หนังสือThe Far Eastern University academic journals have been approved and published on database of Thai Journal Citation Index Centre (TCI)
Tier 1: Humanities and Social Sciences.
FEU Academic Journal in ThaiJO

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO