วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่6
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2555 - พฤษภาคม 2556
ปีที่พิมพ์2555

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับตลาดสามชุก: ความสำเร็จและปัญหา
แนวทางการบริหารธุรกิจค้าปลีกของไทยจากกรณีตัวอย่างธุรกิจค้าปลีกของญี่ปุ่น
การครองใจของลูกค้ายุคการเปลี่ยนแปลงด้วยการตลาดเพื่อสังคม
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress
บทความวิจัย
การใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ "แบรนด์" ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนกวดวิชาเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผลการเรียนรู้จากการสร้างบริษัทจำลองด้วยกระบวนการจัดการผลการปฏิบัติงานในวิชาการจัดการผลการปฏิบัติงาน
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO