วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่5
ฉบับที่2
 ธันวาคม 2554 - พฤษภาคม 2555
ปีที่พิมพ์2555

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร
   
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
สารบัญ / กองบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
บทความวิชาการ
บทความวิจัย
ผลการใช้วิธีผู้สอนชี้นำในศูนย์ศึกษาด้วยตนเองต่อการเรียนภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการเรียนด้วยตนเอง
การแสวงหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการถือครอบที่ดินทางการเกษตร
การดำเนินงานริเทศภายในโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
การจัดการแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวดลำพูน
บทวิจารณ์หนังสือวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO