New Journal

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN1905-9590
ปีที่11
ฉบับที่1
 มกราคม 2560 - มีนาคม 2560
ปีที่พิมพ์2560
 Read more >>

อ่านวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO

Announcements

การคัดเลือกผลงานจากการประชุมวิชาการ ICSEC 2016 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ฉบับพิเศษ มีรายละเอียดต่อไปนี้
  1. การประชุมวิชาการ ICSEC 2016 คัดเลือกบทความที่สอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 20 บทความ
  2. ผู้เขียนจะต้องปรับปรุงเนื้อหาบทความอย่างน้อย 25% ก่อนส่งเข้ากระบวนการ Peer Review ของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  3. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะนำบทความ จำนวน 20 บทความ ตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดออกในเดือนพฤษภาคม 2560
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวการประชุมวิชาการ ICSEC จากเว็บไซต์นี้ http://www.icsec2016.mju.ac.th/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 [อยู่ลำดับที่ 423 ของรายการวารสารในหน้าเว็บไซต์ประกาศผลประเมินของ TCI]

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.phpวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO