New Journal

ชื่อวารสารวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 FEU Academic Review
ISSN (Print)1905-9590
ISSN (Online)XXXX-XXXX
ปีที่12
ฉบับที่2
 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561
ปีที่พิมพ์2561
 Read more >>

ดาวน์โหลดไฟล์รวมเล่มวารสาร

อ่านวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO

Announcements

ผู้เขียนส่งต้นไฟล์ต้นฉบับบทความ (รูปแบบไฟล์ Word และ .Pdf) พร้อมแนบแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ทางระบบ Online Submission ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องส่งแบบฟอร์มนำเสนอบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ ฉบับจริง มายัง กอง บก.ที่มีลายเซน ของผู้เขียนครบทุกคนมาตามที่อยู่ข้างท้าย

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
120 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้เขียนโปรดศึกษารูปแบบการพิมพ์บทความและรูปการอ้างอิงรวมทั้งดาวน์โหลด Template บทความได้จากเว็บไซต์วารสารที่
URL: http://journal.feu.ac.th/paper.aspx หรือศึกษาได้จากเว็บไซต์ระบบการจัดการวารสารออนไลน์ Thai Journal Online: ThaiJo ที่ URL: https://www.tci-thaijo.org/index.php/FEU/information/authors

บทความต้องผ่านการพิจารณาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ก่อน จากนั้นกอง บก. จึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความและส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่

ขั้นตอนที่ 1: กลั่นกรองเบื้องต้นในประเด็นรูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา และความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่
ขั้นตอนที่ 2: กลั่นกรองต้นฉบับ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจำกอง บก. ในประเด็นความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของบทความแต่ละประเภท รวมทั้งประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติและกลั่นกรองต้นฉบับ

ทั้งนี้ หากบทความผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและผลการพิจารณาของกอง บก.ผู้เขียนจะได้รับหนังสือตอบรับเผยแพร่บทความในระยะเวลา 3 เดือน (เริ่มระยะเวลาตั้งแต่วันที่วันที่ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องประเมินคุณภาพก่อนการเผยแพร่) ดังรายละเอียดในผังกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความที่ URL: http://journal.feu.ac.th/paper.aspx

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี พ.ศ. 2558 [อยู่ลำดับที่ 423 ของรายการวารสารในหน้าเว็บไซต์ประกาศผลประเมินของ TCI]
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในระบบ ThaiJO